• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Personopplysninger

Før du oppgir personopplysninger må du samtykke i personvernerklæringen.

Nes kommune behandler store mengder personopplysninger om sine innbyggere.

Behandlingsansvarlig, den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes, er den ansvarlige for at personopplysningsloven og personopplysningsforskriften følges. I kommunen er det rådmannen som er behandlingsansvarlig. Det daglige ansvaret for den behandlingsansvarliges plikter er tillagt den enkelte kommunalsjef/virksomhetsleder.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger vil normalt være fastsatt i lov eller forskrift, og kommunen er pålagt å holde oversikt over hvilke opplysninger som samles inn og hvilket formål opplysningene skal benyttes til.

Der det ikke foreligger lovhjemmel for behandling  det foreligge et samtykke før kommunen kan behandle personopplysningene. Personopplysningene vil bli slettet når formålet med behandlingen er oppfylt med mindre annet lovverk sier at de skal oppbevares.

Selv om kommunen har lovhjemmel for å samle inn og bruke personopplysninger uten å spørre den registrerte om samtykke, har den registrerte likevel noen sentrale rettigheter. Les mer om den registrertes rettigheter vedrørende informasjon, innsyn, retting og sletting lenger ned i personvernerklæringen.

Kontaktinformasjon for henvendelser til kommunen

Telefon: 66 10 40 00

E-post: Nes Postmottak postmottak@nes.kommune.no

Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Telefon: 66 10 40 00

Postadresse: Postboks 114, 2151 Årnes
Besøksdresse: Rådhusgata 2, 2150 Årnes

Behandlingsansvarlig: Kommunen v/rådmann

Personvernombud:  Anna Cecilie Haug

Epost personvernombud 


Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysninger vil ikke bli gitt til andre virksomheter eller personer med mindre det foreligger et samtykke eller lovhjemmel for slik utlevering. Unntak fra dette er ved rettslig kjennelse.

Eksempel på utleveringer er der kommunen har en rapporteringsplikt til statlige etater, eller at det i forbindelse med levering av tjenesten er nødvendig å utlevere opplysningene. For eksterne virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen, ivaretar kommunen dine personverninteresser ved å inngå databehandleravtale med den eksterne virksomheten.

 

Oppbevaringstid for personopplysninger

Opplysningene vil bli tatt vare på inntil "formålet med behandlingen er oppfylt", med mindre det er annet lovverk som bestemmer at opplysningene skal tas vare på lenger.

 

Rett til innsyn (personopplysningsloven §18)

Du kan henvende deg til kommunen og be om å få vite hva slags opplysninger de har om deg, hva de brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder så vel elektroniske som manuelle registre. Du kan be om informasjon om: navn og adresse på den behandlingsansvarlige, hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter, formålet med behandlingen, hvilke typer personopplysninger som behandles og hvor de er hentet fra. Det er imidlertid gjort unntak i loven for slikt innsyn dersom personopplysningene utelukkende behandles for statistiske formål og behandlingen ikke får noen direkte betydning for den registrerte. Du kan også få vite hvem personopplysningene eventuelt vil bli utlevert til. Du skal få svar innen 30 dager.

  

Rett til retting av opplysninger som er feil eller mangelfulle (personopplysningsloven §27)

Som registrert har du rett til å be om retting av feilaktige eller mangelfulle opplysninger. Kommunen vil vurdere hvordan kravet kan imøtekommes best mulig, ivareta dine ønsker og rettigheter. 

 

Rett til sletting av opplysninger (personopplysningsloven §27/§28)

Som registrert har du rett til å kreve sletting av opplysninger om deg dersom du mener disse behandles uten samtykke eller behandlingen ikke kan relateres til et lovkrav. Kommunen vil vurdere hvordan kravet kan imøtekommes best mulig, samt ivareta dine øvrige rettigheter og lovkrav.

 

Rett til å klage på lovstridig behandling av personopplysninger

Dersom du har opplevd noe du mener bryter med dine rettigheter etter personvernregelverket, kan du klage på dette ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet:

Datatilsynet,

Postboks 8177,

0034 Oslo. 

Datatilsynet vil vurdere oppfølging av saken.

For mer informasjon, se Datatilsynets sider.

 

Automatiserte behandlinger/avgjørelser

Kommunen har ingen avgjørelser eller delavgjørelser knyttet til vedtak i kommunens saksbehandlinger som er basert på automatiserte vurderinger. Som et ledd i å tilby bedre tjenester fra kommunen vil dette kunne endres over tid. 

 

Lovpålagt behandling/innhenting av informasjon

Kommunen forestår kun behandlinger av personopplysninger som er nødvendige for å utføre lovpålagte tjenester eller som er innhentet med bakgrunn i at du har gitt et samtykke til denne behandlingen.  Du vil finne generell informasjon om behandlingen i dette avsnittet. Se samtykke for den enkelte tjenesten for informasjon om den aktuelle behandlingen.

 

Innhenting av personopplysninger fra andre

Kommunen vil for enkelte tjenester hente inn opplysninger fra andre, dette kan f.eks. være opplysninger om person eller familierelasjoner fra Folkeregisteret (Skattedirektoratet), opplysninger om eierforhold for eiendom fra Matrikkelen (Kartverket), kontaktinformasjon fra Kontakt- og reservasjons registeret (Difi) eller andre relevante offentlige eller private kilder. Du vil i betingelsene for hver enkelt tjeneste kunne lese om hvilke opplysninger som hentes fra andre enn deg og hva de benyttes til.

 

 Rett til å trekke tilbake et gitt samtykke

Du har rett til å trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt kommunen i forbindelse med behandling av dine personopplysninger. Dette gjelder for fremtidige behandlinger for det aktuelle samtykket. Tilbaketrekningen har delvis tilbakevirkende kraft. Behandlinger som allerede er gjennomført eller er pågående må håndteres særskilt avhengig av saken og status for denne. Det vil i enkelte tilfeller være nødvendig at noen opplysninger beholdes for å ivareta andre lovverk, f.eks. relatert til dokumentasjon av leverte tjenester.